Stiftelsen

Undertecknad stiftare beslutar härmed att bilda stiftelsen ”Insamlingsstiftelsen mot barncancer” att såsom självständig stiftelse främja följande ändamål:

Insamlingsstiftelsen Mot Barncancer verkar för att erhålla frivilliga bidrag och gåvor för att kunna bidra till forskning kring barncancer samt aktiviteter för drabbade barn och familjer.

Insamlade medel skall gå till att:
1) bidra till forskning kring barncancer genom lämpliga organisationer
2) ge drabbade barn och familjer en möjlighet att sätta en guldkant på vardagen under onkologisk behandling

Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom av mig upprättat upprop som tillkännages på Facebooksidan ”Tomte mot Barncancer”.

Pengar som inflyter skall bilda en självständig förmögenhet som främjar det ovan nämnda bestämda och varaktiga ändamålet.

Styrelsen för stiftelsen skall utgöras av:

Tobias Guldstrand
Moa Lohne
Sandra Stefansson

Revisor: Peter Karlsson

Denna styrelse åtager sig att ta emot pengar för förvaltning i enlighet med denna stiftelseurkund.

Stiftelsen skall ha stadgar som kan läsas på denna sida.
Skephult 2019-11-11
Tobias Guldstrand

Stadgar Insamlingsstiftelsen mot barncancer

1. Stiftelsens namn skall vara Insamlingsstiftelsen mot barncancer.

2. Stiftelsens ändamål skall vara att verka för att erhålla frivilliga bidrag och gåvor för att kunna bidra till forskning kring barncancer samt aktiviteter för drabbade barn och familjer.

3. Styrelsen skall fortlöpande bedriva såväl en generellt som en selektivt inriktad insamlande verksamhet.

4. Stiftelsen skall ha egen förvaltning.

5. Styrelsens skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter varav en skall utses som ordförande. Stiftaren skall så länge han själv vill, alltid vara med i styrelsen. Stiftarens barn och barnbarn skall erbjudas plats i styrelsen från den dag de fyller 18 år. Om de tackar nej ska frågan återkomma årligen i januari.

6. Styrelsen ska ha sitt säte i Marks kommun.

7. Stiftelsen skall ha en kvalificerad revisor.

8. Kalenderåret skall vara stiftelsens räkenskapsår.

9. Ändring av dessa stadgar, utom såvitt avser ändamålsbestämmelserna enligt punkten 2, får ske utan myndighetstillstånd genom enhälligt styrelsebeslut.

10. Stiftelsen kan bedriva näringsverksamhet.